Politika jakosti

Politika jakosti

     Firma Dolter s.r.o. je dodavatelem stavebních prací se zaměřením na oblast výstavby rodinných domů a malých průmyslových staveb. V průběhu dalších pěti let bychom se chtěli dostat mezi nejlepší dodavatele stavebních prací v lokalitě okresu Tábor.

 

Vztah k zákazníkovi

 • Jsme firmou orientující se silně na zákazníka.
 • Cílem všech našich činností je vždy 100% splnění všech předem stanovených požadavků zákazníka na kvalitní produkci stavebních prací se zaměřením na výstabu rodinných domů a malých průmyslových staveb. Rovněž se snažíme předvídat budoucí potřeby zákazníka.
 • Chceme zlepšením všech procesů firmy a zlepšením vztahů se spolupracujícími subjekty docílit schopnost beze zbytku plnit požadavky zákazníka a jednat v souladu s jeho přáními a požadavky.

 

Vztah k firmě, trhu

 • Naším cílem je dosáhnot vedoucího postavení v oblasti kvality výstavby rodinných domů a malých průmyslových staveb mezi srovnatelnou konkurencí v ČR.
 • Všechny procesy jsou poskytovány v souladu s platnými legislativními, zdravotními, hygienickými, bezpečnostními a ekologickými podmínkami, které jsou určené platnou legislativou ČR.
 • Společnost zabezpečuje nutnou podporu pro zajištění činnosti všech procesů, jejich měření, monitorování a analyzování, aby bylo dosahováno plánovaných výsledků a neustálého zlepšování.
 • Společnost dbá o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů.

                                                                       

                                                  Vztah k zaměstnancům

 •      Každý náš zaměstnanec je přesvědčen o významu jakosti pro prosperitu firmy, zná svoji odpovědnost a postavení v systému jakosti. Kvalitní a odpovědná práce každého zaměstnance je zárukou úspěchu firmy. Naši pracovníci jsou vybírání na základě odborných, ale i vyšších morálních vlastností. Pracovníci jsou a zůstávají díky komplexnímu zapracování, kontinuálnímu vzdělávání a podpoře vedení nositeli výkonnosti naší firmy. Na podporu zlepšení mezilidských vztahů uvnitř firmy podporujeme   sociálně a společensky motivovaný systém. Dobrou vzájemnou komunikací chceme prohlubovat vztah a sounáležitost k firmě.    Základem systému je odborně silný, stabilizovaný a spokojený kolektiv pracovníků.

             

                                          Vztah k dodavatelům

 •       Všichni naši dodavatelé jsou schopni dodávat přesně podle našich potřeb a specifikací. Chceme mít jenom spolehlivé a kvalitní dodavatele. Požadujeme mít ze svých dodavatelů partnery na stejné úrovni zajištění jakosti. Budeme je hodnotit, vybírat a úzce s nimi spolupracovat tak, aby splnili naše očekávání.

        

                             Vztah k systému managementu jakosti

 •       Naší snahou je dosáhnout souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 a tím plnit požadavky systému managementu jakosti. Vedení firmy se zavazuje pravidelně ověřovat funkčnost systému a zabezpečovat všechny potřebné zdroje k jeho efektivnímu fungování.

        

                                           Neustále zlepšování

 •      Touto schválenou a vyhlášenou politikou jakosti se zavazujeme neustále zefektivňovat zavedený systém. Změny v organizaci řízení jsou směřovány ke zlepšení jakosti produkce firmy. Zlepšování jakosti chápeme jako proces stálý a systematický.               

 

                                        Přístup k okolí a životnímu prostředí

 •        Zavazujeme se plánovaně a cílevědomě zlepšovat pracovní prostředí ve všech činnostech firmy. Chceme udržovat životní prostředí a své okolí na takové úrovni, která bude nejen splňovat požadavky předpisů, ale i oprávněné požadavky zájmových skupin.